หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความเป็นมา

กระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากรผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยกลุ่มบุคลากรสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุน ได้แก่ นักปกครองท้องที่ (อันประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ทรงคุณวุฒิประจำหมู่บ้าน) ซึ่งในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 200,000 คน บุคลากรเหล่านี้มีความสำคัญโดยตรงต่อการปกครองและการบริหารประเทศ เพราะเป็นบุคคลในระดับนำทางสังคมมีความใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของชุมชนในหลายๆพื้นที่ สามารถที่จะสร้างพลังร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน และช่วยส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาชุมชนของประชาชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บุคลากรกลุ่มนี้มีจำนวนไม่ถึงร้อยละ 1 ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะมีการเพิ่มพูนคุณวุฒิให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการขับเคลื่อนกลไกสำหรับการพัฒนาประเทศในระดับรากฐาน เพิ่มพูนเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าว อันจะนำมาสู่การได้รับการยอมรับจากชุมชนยิ่งขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจจากบุคลากรดังกล่าว

โดยที่ระบบการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นระบบการสอนทางไกล มีรูปแบบและวิธีการจัดการการศึกษาที่จะเอื้ออำนวยให้บุคลากรดังกล่าวสามารถศึกษาได้ตามความพร้อมโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเข้าศึกษาอบรม ณ สถานศึกษาหนึ่งสถานศึกษาใดเป็นระยะเวลานานได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมมือกันจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเพิ่มพูนความรู้ สมรรถนะให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าว โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ความเห็นชอบเมื่อครั้งที่ 3/2556 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556 และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ความเห็นชอบเมื่อครั้งที่ 10/2560 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางวิชาการและการปฏิบัติให้นักปกครองท้องที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับการบริหารในหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่
 2. เพื่อเสริมสร้างความคิดของนักปกครองท้องที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน   และประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับการบริหารในหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนะกว้างไกล    ทันสมัย สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of  Public Administration Program in Provincial  Government Administration

ชื่อปริญญา

(ชื่อเต็มภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองท้องที่)
(อักษรย่อภาษาไทย) รป.บ. (การบริหารการปกครองท้องที่)
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ) Bachelor of Public Administration (Provincial Government Administration)
(อักษรย่อภาษาอังกฤษ) B.P.A. (Provincial Government Administration)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง   หรือเคยดำรงตำแหน่งกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน   แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ
 2. มีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือเทียบเท่า  หรือ
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเท่า  หรือ
  • มีคุณสมบัติอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทย  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด หรือ
 3. ผู้มีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตาม ข้อ  2)   และสนใจสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้

หลักเกณฑ์ของการรับสมัครนักศึกษา

 1. รับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี
 2. พิจารณาจากผู้สมัครที่กำลังดำรงตำแหน่งกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน เป็นอันดับแรก
 3. พิจารณาจากผู้สมัครที่กำลังดำรงตำแหน่งกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรืออายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์

การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล เพื่อถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์แก่นักศึกษา จึงจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ของวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปของชุดการสอน เรียกว่า “ชุดวิชา” ซึ่งแต่ละชุดวิชา มีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาค ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย นอกจากนี้ยังมีหนังสือและเอกสารประกอบในแต่ละชุดวิชาสำหรับนักศึกษาในโครงการนี้โดยเฉพาะ

ระบบการเรียนการสอนแบบเข้มพิเศษ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษจากระบบทางไกลปกติของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบที่จัดให้เฉพาะหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่นี้เท่านั้น โดยมีการสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ ณ ศูนย์ประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฯ ประจำจังหวัด ณ ศาลากลางประจำจังหวัด โดยนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนทุกครั้งจำนวน 9 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาละ 3 ชุดวิชาๆ ละ 3 ครั้ง เนื่องจากในแต่ละครั้งที่เข้ารับการสอน จะมีการเก็บคะแนนให้ครั้งละ 20 คะแนน รวม 60 คะแนน และสอบปลายภาค 40 คะแนน

ศูนย์ประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตฯ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตฯ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ดังนี้

 • ในปีการศึกษาที่ 2557 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัดใน 7 จังหวัด ได้แก่ 1) ร้อยเอ็ด 2) มุกดาหาร 3) หนองคาย 4) สุพรรณบุรี 5) นราธิวาส 6) ประจวบคีรีขันธ์ 7) เชียงใหม่
 • ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัด ใน 13 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดกำแพงเพชร 2) จังหวัดพิจิตร 3) จังหวัดเพชรบูรณ์ 4) จังหวัดราชบุรี 5) จังหวัดศรีสะเกษ 6) จังหวัดนครสวรรค์ 7) จังหวัดขอนแก่น 8) จังหวัดนครราชสีมา 9) จังหวัดสระบุรี 10) จังหวัดสงขลา 11) จังหวัดยะลา 12) จังหวัดพังงา 13) จังหวัดเพชรบุรี
 • ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัด ใน 2 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดพิษณุโลก 2) จังหวัดจันทบุรี
 • ในปีการศึกษาที่ 2560 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัด ใน 32 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดลำปาง 2) จังหวัดแพร่ 3) จังหวัดพะเยา 4) จังหวัดสกลนคร 5) จังหวัดกาฬสินธุ์ 6) จังหวัดมหาสารคาม 7) จังหวัดบุรีรัมย์ 8) จังหวัดนนทบุรี 9) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10) จังหวัดสระแก้ว 11) จังหวัดปราจีนบุรี 12) จังหวัดนครนายก 13) จังหวัดสุราษฏ์ธานี 14) จังหวัดนครศรีธรรมราช 15) จังหวัดตรัง 16) จังหวัดเชียงราย 17) จังหวัดสุโขทัย 18) จังหวัดอุตรดิตถ์ 19) จังหวัดตาก 20) จังหวัดอุดรธานี 21) จังหวัดสุรินทร์ 22) จังหวัดอุทัยธานี 23) จังหวัดบึงกาฬ 24) จังหวัดอุบลราชธานี 25) จังหวัดนครพรนม 26) จังหวัดชัยนาท 27) จังหวัดสมุทรปราการ 28) จังหวัดกาญจนบุรี 29) จังหวัดลพบุรี 30) จังหวัดชุมพร 31) จังหวัดปัตตานี 32) จังหวัดพัทลุง
 • ในปีการศึกษาที่ 2561 ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ประชุมศาลากลางประจำจังหวัดใน 5 จังหวัด ได้แก่ 1) ร้อยเอ็ด 2) มุกดาหาร 3) สุพรรณบุรี 4) นราธิวาส 5) สตูล

การประสานงานโดย “ศูนย์ประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่” ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. องค์ประกอบ
  1.1 จ่าจังหวัด หัวหน้าศูนย์ฯ
  1.2 ผู้ช่วยจ่าจังหวัด เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
  1.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
  1.4 เจ้าหน้าที่ปกครองหรือลูกจ้าง พนักงานธุรการ
  1.5 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  หรือบุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
 2. อำนาจหน้าที่ของผู้ประสานงาน
  2.1 อำนวยการให้มีการรับสมัครนักศึกษาในจังหวัด และสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กำหนด
  2.2 ประสานงานและติดตามการเรียนและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
  2.3 ดูแลอำนวยความสะดวกในการปฐมนิเทศนักศึกษา
  2.4 ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในโครงการฯ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะนำในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกรมการปกครอง และจังหวัด
  2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นในโครงการความร่วมมือฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมการปกครอง

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.” เป็นเครือข่าย ซึ่งจัดตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการสื่อการศึกษาและบริการข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา รวม 10 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง
 2. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
 3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
 4. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
 5. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
 6. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
 7. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
 8. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
 9. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
 10. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
Where To Buy Leads For Male Enhancement|best over the counter appetite suppressant in stores|Where Else Can Cbd Come From Be Extracted|