หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

ความเป็นมาของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากรผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยกลุ่มบุคลากรสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุน ได้แก่ นักปกครองท้องที่ (อันประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ทรงคุณวุฒิประจำหมู่บ้าน) ซึ่งในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 200,000 คน บุคลากรเหล่านี้มีความสำคัญโดยตรงต่อการปกครองและการบริหารประเทศ เพราะเป็นบุคคลในระดับผู้นำทางสังคมมีความใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของชุมชนในหลายๆพื้นที่ สามารถที่จะสร้างพลังร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน และช่วยส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาชุมชนของประชาชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บุคลากรกลุ่มนี้มีจำนวนไม่ถึงร้อยละ 1 ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะมีการเพิ่มพูนคุณวุฒิให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการขับเคลื่อนกลไกสำหรับการพัฒนาประเทศในระดับรากฐาน เพิ่มพูนเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าว อันจะนำมาสู่การได้รับการยอมรับจากชุมชนยิ่งขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจจากบุคลากรดังกล่าว

โดยที่ระบบการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นระบบการสอนทางไกลมีรูปแบบและวิธีการจัดการการศึกษาที่จะเอื้ออำนวยให้บุคลากรดังกล่าวสามารถศึกษาได้ตามความพร้อมโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเข้าศึกษาอบรม ณ สถานศึกษาหนึ่งสถานศึกษาใดเป็นระยะเวลานานได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมมือกันจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเพิ่มพูนความรู้ สมรรถนะให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าว โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ความเห็นชอบเมื่อครั้งที่ 3/2556 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556 และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ความเห็นชอบเมื่อครั้งที่ 10/2560วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560  

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        1) เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางวิชาการและการปฏิบัติให้นักปกครองท้องที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับการบริหารในหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่

 

         2) เพื่อเสริมสร้างความคิดของนักปกครองท้องที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับการบริหารในหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนะกว้างไกล ทันสมัย สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

 

 ชื่อหลักสูตร

(ชื่อภาษาไทย)     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

(ชื่อภาษาอังกฤษ) Bachelor of  Public Administration Program in Provincial  Government Administration

 

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

        1)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ

 

        2)  มีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  (1)  สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (.6) หรือเทียบเท่า  หรือ

  (2) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเท่า  หรือ

  (3) มีคุณสมบัติอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทย  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด หรือ

       3)  ผู้มีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตาม ข้อ 2)   และสนใจสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้

หลักเกณฑ์ของการรับสมัครนักศึกษา

1)  รับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี

2)  พิจารณาจากผู้สมัครที่กำลังดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นอันดับแรก

3) พิจารณาจากผู้สมัครที่กำลังดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรืออายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 

วิดิทัศน์ความเป็นมาของโครงการความร่วมมือฯ

Close Menu
Close This Panel