โครงการประดับเข็มเชิดชูเกียรติบัณฑิต

หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะด้านวิชาการให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา รุ่นละประมาณ 3,000 คน ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ให้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึงแพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย บัดนี้ มีนักศึกษารุ่น 6 เป็นนักศึกษารหัส 56 รุ่นที่ 1 ได้สำเร็จการศึกษาแล้วและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 (ภาคแรก) จำนวน 769 คน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงจัดให้มีพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติให้กับบัณฑิตรุ่นที่ 6 ในวันฝึกซ้อมใหญ่วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประดับเข็มเชิดชูเกียรติให้กับบัณฑิตและมอบโล่เกียรติยศให้กับผู้มีอุปการะคุณกับโครงการความร่วมมือฯ ขณะเดียวกันโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ร่วมกับ    สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประดับเข็มเชิดชูเกียรตินักปกครองท้องที่ให้กับบัณฑิตโครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ รุ่นที่ 6
  2. เพื่อมอบโล่เกียรติยศให้กับผู้มีอุปการะคุณ ทำคุณความดีให้กับโครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  3. เพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ให้กับ บัณฑิตรุ่นที่ 6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ร่วมกับสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เป้าหมาย

บัณฑิตรุ่นที่ 6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ จำนวน 801 คน และมีผู้อุปการะคุณทำคุณงามความดีให้กับโครงการความร่วมมือฯ จำนวน 15 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สร้างเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างกระทรวงมหาดไทย สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางการศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ กับกระทรวงมหาดไทย ต่อไป
  2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิตและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิธีดำเนินการ

การดำเนินการโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • จัดพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติบัณฑิตตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
    • จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้มีอุปการะคุณทำคุณงามความดีให้กับโครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อจากพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ
    • จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต ให้กับบัณฑิตรุ่น 6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ณ ห้องอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

สถานที่

จัดงานพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติบัณฑิตนักปกครองท้องที่ ให้กับบัณฑิตรุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ ณ ห้องอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Comments Of Penis Enlargement Remedy|Appetite Suppressant Medi Weight Loss|Hempful Cbd Tincture|