โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ชื่อโครงการ :  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยถือว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจวิธีการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล และเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาทางไกล สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบขั้นตอนวิธีการรับบริการและตอบข้อคำถามในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่นักศึกษาต้องการทราบ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อย่างมีความสุขจนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจ

ดังนั้นทางโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระบบ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆของโครงการความร่วมมือฯ  โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง จนสำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เป้าหมาย

นักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 700 คน โดยแบ่งตามจังหวัดเป้าหมายละ 54 คน ดังนี้ 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดพิจิตร 3. จังหวัดเพชรบูรณ์ 4. จังหวัดราชบุรี 5. จังหวัดศรีสะเกษ 6. จังหวัดนครสวรรค์ 7. จังหวัดขอนแก่น 8. จังหวัดนครราชสีมา 9. จังหวัดสระบุรี 10. จังหวัดสงขลา 11. จังหวัดยะลา 12. จังหวัดพังงา และ 13. จังหวัดเพชรบุรี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาเกิดความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามระบบ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในขณะที่นักศึกษายังมีสถานภาพความเป็นนักศึกษาของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิธีดำเนินการ

  1. ส่งหนังสือขอเชิญเป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศนักศึกษาไปถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ศูนย์ประสานงานหลักสูตรฯประจำจังหวัดเพื่อจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
  3. จัดปฐมนิเทศทั้ง 13 จังหวัด ในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562

สถานที่

ศูนย์ประสานงานหลักสูตรฯประจำจังหวัด ทั้ง 13 จังหวัด

Best One Time Male Enhancement|Fda Approved Weight Loss Supplements Over The Counter|cbd frog gummies|