ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

ประธานประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม

กรรมการประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.พิชยา ชวากร

กรรมการประจำหลักสูตร